środa, 26 stycznia, 2022

Aktualne wyzwania polityki zagranicznej Hiszpanii

Przeczytaj koniecznie

Hiszpania opracowała strategię polityki zagranicznej na lata 2021-2024. Projekt tej strategii opiera się na diagnozie realiów nowego globalnego scenariusza, którego punktem zwrotnym jest pojawienie się Covid-19 na całym świecie oraz trendy leżące u podstaw kontekstu międzynarodowego i przyspieszenie pandemii. 

Te podstawowe siły charakteryzują się rosnącym kwestionowaniem ładu międzynarodowego zaprojektowanego po II wojnie światowej i kryzysem multilateralizmu jako mechanizmu stowarzyszeniowego państw do zarządzania sprawami globalnymi w coraz bardziej rozdrobnionym świecie. Na tle tego scenariusza odnajdujemy większą globalną współzależność i wzrost złożoności, będący wynikiem pojawienia się wielu nowych aktorów i czynników. Wśród nich wyróżniają się innowacje i zmiany technologiczne, które sprawiają, że rzeczywistość zmienia się w tempie utrudniającym nie tylko zarządzanie, ale samą interpretację świata przesiąkniętego niepewnością. W artykule postaram się przybliżyć jakie wyzwania zostały ujęte w najnowszej strategii hiszpańskiej polityki zagranicznej.

Cele hiszpańskiej polityki zagranicznej w latach 2021-2024

Opierając się na swoich mocnych stronach i osobliwościach oraz koncentrując się na wyjątkowo europejskim i wielostronnym powołaniu, Hiszpania aspiruje do odgrywania bardziej istotnej roli na poziomie międzynarodowym, przyjmując większe znaczenie, przewidując trendy i proponując wartości i zasady, które charakteryzują Hiszpanów jako społeczeństwo: wolność, pokój, równość, solidarność, sprawiedliwość, różnorodność, demokracja, zrównoważony rozwój i postęp. Uczyni to poprzez celowe działania zagraniczne, skoncentrowane na czterech głównych zasadach przewodnich: zobowiązaniu do „więcej Europy”, z bardziej zintegrowaną, autonomiczną i wiodącą UE na świecie; promowanie „lepszego multilateralizmu”, który wykorzystuje węzłowy i szkieletowy charakter Hiszpanii jako czynnika ułatwiającego lepsze globalne zarządzanie i zarządzanie współzależnościami; sprzyjanie „strategicznej dwustronnej współpracy”, która jest bardziej selektywna w ustalaniu priorytetów naszych stosunków dwustronnych zgodnie z ich interesami i możliwościami; oraz pogłębienie „Zobowiązania Solidarności” poprzez nową wizję współpracy na rzecz rozwoju. Wszystko to z Agendą 2030 i Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) jako mapą drogową i przewodnikiem oraz europejskimi działaniami zewnętrznymi jako głównym narzędziem.

Odpowiedzi Hiszpanii na jej globalne wyzwania będą wyznaczane przez cztery główne kierunki działania. W pierwszej kolejności promowanie pełnych i gwarantowanych praw człowieka jako wyróżnika naszych działań zagranicznych, w tym wspieranie procesów demokratyzacji oraz promowanie skuteczniejszych mechanizmów obrony zbiorowej i bezpieczeństwa, a także promocję polityki zagranicznej. propagator różnorodności, równości i niedyskryminacji. Po drugie, zaangażowanie w gospodarkę ekologiczną, klimatyczną, demograficzną i bioróżnorodności, co przekłada się na ograniczenia rozwoju i dobrostanu człowieka oraz pociąga za sobą m.in. ważne wyzwania migracyjne. Trzeci to przełom technologiczny, z zawrotną zmianą, która zwiększa różnice rozwojowe między gospodarkami, krajami, regionami i grupami społecznymi i niesie ze sobą ogromne wyzwania, ale także ogromne możliwości; i wreszcie, na bardziej przekrojowej podstawie, otwiera się luka polityczna i rządowa, związana z utratą zaufania publicznego do instytucji.

Żyjemy zatem w coraz bardziej niestabilnym i rozdrobnionym świecie, który ma tendencję do generowania dwóch możliwych ruchów reakcji: tendencji odśrodkowej, braku jedności, naznaczonej wzrostem populizmów, ekskluzywnych nacjonalizmów i polityki władzy; i inny dośrodkowy, z generowaniem integracyjnych odpowiedzi na globalne wyzwania i wspólne zagrożenia. Oba napędy prawdopodobnie będą współistnieć i łączyć się ze sobą w nadchodzących latach. Pozycja Hiszpanii w obliczu tych podstawowych sił i globalnych pęknięć musi uwzględniać naszą rolę w świecie jako aktora aspirującego do zarządzania globalnymi wyzwaniami i aktywami w oparciu o konkretne interesy i możliwości, które w pewnych aspektach mają pewną wartość dodaną. nasze działania zagraniczne – takie jak nasz język i kultura, czy nasza wyjątkowość geograficzna, przyrodnicza i historyczna. Definiuje go również nasze członkostwo w Unii Europejskiej, która jest nie tylko głównym kanałem, dzięki któremu Hiszpania może bardziej liczyć na poziomie globalnym, ale także kręgosłupem naszych działań zagranicznych jako całości, przenika wszystkie jej osie i sprawiedliwe oraz na rzecz zintegrowanego i integracyjnego społeczeństwa, które analizuje parametry wzrostu i dobrobytu, działa na rzecz stworzenia nowej globalnej i międzypokoleniowej umowy społecznej, promuje bardziej sprawiedliwe zasady na całym świecie i zajmuje się głównymi problemami, które wpływają na rozwój naszych społeczeństw, w tym wielowymiarowe wyzwania demograficzne i migracyjne. Po trzecie, obrona bardziej zrównoważonej, znośnej, odpornej i zielonej planety, na której aspirujemy do bycia w czołówce w sprawach dyplomacji klimatycznej, zarządzania środowiskiem, transformacji energetycznej, zachowania i przywracania różnorodności biologicznej, walki z pustynnieniem i promowania globalnego zdrowie. I wreszcie zdecydowana wola przyczynienia się do usprawnienia mechanizmów globalnego zarządzania, począwszy od pogłębienia samego projektu europejskiego i wzmocnienia jego wymiaru społecznego i bliskości z obywatelami, wspierając procesy konwergencji i integracji w innych regionach planety i bycie katalizatorem bardziej zintegrowanego, efektywnego i wzmocnionego multilateralizmu, który reformuje i dostosowuje swoje instrumenty do potrzeb naszych czasów oraz koncentruje swoje działania na realizacji Agendy 2030.

Podsumowanie

Podsumowując, te kierunki działania stanowią zdecydowaną odpowiedź na proces erozji wielostronnych systemów zarządzania, na nasilający się w wielu częściach świata regres praw i wolności, a także na stopniowe rozpadanie się spójności. zagraża stabilności i postępowi naszych społeczeństw. Odpowiedzi te będą stanowić punkt odniesienia przy opracowywaniu naszych konkretnych priorytetów o charakterze geograficznym, z bezpośrednim otoczeniem europejskim, stosunkami z Ameryką Łacińską, sąsiedztwem śródziemnomorskim i stosunkami transatlantyckimi jako głównymi wektorami; nie zapominając o regionach o szczególnej dynamice Aby osiągnąć te cele, niniejsza Strategia podnosi potrzebę poprawy zasobów ludzkich i materialnych naszych działań międzynarodowych, z nowoczesną, sprawną i cyfrową służbą zagraniczną, zaangażowaną w obywatelstwo hiszpańskie za granicą i wzmocnioną przez podmioty dyplomacji publicznej, ekonomicznej, kulturalnej i edukacyjnej oraz naukowe i technologiczne. Za kluczowy instrument uważa się aktualizację współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mechanizmy ułatwiające

Autorka: Wiktoria Sadowski

Źródła

STRATEGIA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH 2021-2024, 

Oller D., Antonio Tajani (PE) quiere que Italia y España tengan “una función más importante” en Europa, Europa Press 2021.

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły