środa, 26 stycznia, 2022

Czym różni się umowa leasingu od umowy najmu pojazdu?

Przeczytaj koniecznie

Punktem wyjścia dla rozważań porównujących umowę najmu rzeczy (samochodu) oraz umowę leasingu będzie  przedstawienie definicji legalnych owych umów, wraz z wyszczególnieniem essentialia negotii  każdej z nich. Dzięki temu będziemy mogli zauważyć istotne różnice wymienionych tu instytucji istotnych dla branży motoryzacyjnej. 

Rozważania podzieliłem na trzy części – część prawno-porównawczą, część związaną z kosztami oraz kwestiami podatkowymi dla poszczególnych umów oraz część funkcjonalną określającą, kiedy warto zawrzeć umowę leasingu (przede wszystkim operacyjnego) a kiedy umowę najmu samochodu ze względu na założone cele. 

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Już sama treść art. 659 k.c. wskazuje nam na względną prostotę struktury umowy najmu polegającą na oddanie rzeczy do używania i zapłatę czynszu – ekwiwalentnych świadczeń. 

Natomiast leasing operacyjny, bo to ta forma jest najczęściej używana, zachodzi gdy finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Jak można zauważyć na gruncie prawa cywilnego umowy te mają ze sobą wiele podobieństw, z tą różnicą, że umowa leasingu będzie miała charakter umowy kredytowej. Oznacza to, że przedmiot umowy leasingu został sfinansowany przez finansującego. W zamian oczekuje on zapłaty wynagrodzenia za używanie przedmiotu umowy. Sama umowa leasingu zgodnie z art. 709 (2) k.c. winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Z kolei forma umowy najmu wiąże określone skutki z formą pisemną tylko dla nieruchomości, w tym lokali. Dla ruchomości umowa może mieć formę dowolną, co bezspornie ułatwia jej zawarcie, w odróżnieniu od umowy leasingu i rygoru ad solemnitatem.

Elementem wyróżniającym umowę leasingu i najmu na gruncie elementów przedmiotowo istotnych jest zapłata wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego w umowie leasingu, będące jednorazowym świadczeniem, podzielonym i spłacanym w ratach, co może mieć wpływ w sytuacji przedterminowego wypowiedzenia każdej z umów.

Przy kosztach poszczególnych umów należy zwrócić uwagę na ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. Każda z ustaw posiada wyodrębniony rozdział dotyczący opodatkowania stron umowy leasingu. Natomiast wspólna regulacja podatkowa dla najmu i leasingu samochodów obowiązuje od 2019 roku i sam sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów został ujednolicony wprowadzając limit 150.000,00 zł (wartości samochodu), do którego można owe koszty rozliczać. Dla aut elektrycznych ta kwota wynosi 225.000,00 zł. 

Wobec powyższego sama umowa najmu rysuje się jako prostsza możliwość używania auta, gdyż oprócz regulacji cywilnej i wynikającej z ustaw podatkowych nie mamy dodatkowych reżimów zawartych w prawie podatkowym, jak dla umowy leasingu. 

autor: Jakub Steciuk

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły