środa, 26 stycznia, 2022

Informatyzacja postępowania rejestrowego i prowadzenia akt rejestrowych spółek wpisanych do KRS

Przeczytaj koniecznie

Z początkiem roku 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw. Planowane zmiany w przepisach dotyczyły między innymi wprowadzenia pełnej informatyzacji postępowania rejestrowego i prowadzenia akt rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej KRS). Niniejsze przepisy pierwotnie miały wejść w życie wraz z dniem 1 marca 2020 r.. Zostało to jednak przesunięte w czasie dokładnie o rok tj. na 1 marca 2021 r., a w związku z niedawno poczynionymi kolejnymi zmianami ostateczny termin wejścia w życie informatyzacji w KRS został opóźniony i zaplanowany został na dzień 1 lipca 2021 r.

Co oznaczają zmiany wprowadzone w KRS?

Dotychczas składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego odbywało się na dwa możliwe sposoby. Po pierwsze możliwe było złożenie wniosku na urzędowym formularzu w tradycyjnej formie papierowej do właściwego sądu. Po drugie złożenie tego samego wniosku mogło nastąpić podobnie jak wyżej przy wykorzystaniu urzędowego formularza, jednak za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wprowadzone w ustawie zmiany powodują, iż od dnia 1 lipca 2021 r. możliwa będzie tylko i wyłącznie druga ze wspomnianych wyżej opcji. Jak wynika ze zmienionego art. 19 ust. 2 ustawy o KRS wnioski składane mogą być tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przy czym warto nadmienić, że niniejszy przepis dotyczy wszystkich wniosków składanych przez podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Będą to zarówno te dotyczące rejestracji przedsiębiorcy jak i polegające na dokonywaniu zmian czy wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także wprowadzone ostatnimi czasy roczne sprawozdania finansowe. Zgodnie z ustawą wnioski kierowane do sądu w inny sposób niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub nieopłacone zostaną zwrócone bez wezwania do uzupełnienia braków, co pozostaje równoznaczne z faktem, że sąd ich nie rozpozna.

Składając wniosek do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego warto pamiętać o wymogu posługiwania się podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Istotna może okazać się również informacja, iż w związku z wprowadzeniem ustawą z 2018 r. Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych przedsiębiorcy dokonawszy czynności notarialnych otrzymują numer oraz potwierdzenie umieszczenia aktu w elektronicznym rejestrze. Wraz ze zmianami nadchodzącymi w 2021 r. przy składaniu do KRS wniosków, do których wcześniej konieczne było dołączenie wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych, wystarczy wskazanie jedynie numeru rzeczonego dokumentu w Repozytorium.

Podejmując próbę oceny wprowadzonego rozwiązania należałoby je uznać za pozytywne. Postępująca informatyzacja postępowania dotyczącego składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego przede wszystkim umożliwi usprawnienie dotychczasowej procedury. Dodatkowym atutem może być również fakt zwiększenia pewności co do danych zamieszczonych w rejestrze z uwagi na przyśpieszenie procedury i zniwelowanie okresu przejściowego pomiędzy danym zdarzeniem, a faktycznym jego pojawieniem się w rejestrze.

Autor: Mateusz Sobczak

Wykaz aktów prawnych wspomnianych w artykule:

– ustawa z dnia 28 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398),

– ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 187),

– ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112).

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły