wtorek, 30 listopada, 2021

Kierownik budowy – prawa i obowiązki

Przeczytaj koniecznie

1) Kim jest kierownik budowy? 

Kierownik budowy – z punktu widzenia prawa budowlanego jest to osoba, która kieruje wykonywaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu lub jego odbudową, rozbudową czy też nadbudową. 

Kierowanie pracami budowlanymi zdefiniowanymi jako budowa jest uznawane za pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 

Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w jakiejkolwiek specjalności techniczno-budowlanej definiowanej przez prawo budowlane. Jednakże w przypadku gdy w zakresie wykonywania obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy występuje zakres robót budowlanych określony w uprawnieniach budowlanych innych specjalności niż specjalności posiadane przez kierownika budowy inwestor zobowiązany jest ustanowić odpowiednich kierowników tych robót. 

Kierownika robót nie należy utożsamiać z kierownikiem innych robót budowlanych takich jak przebudowa, remont, rozbiórka lub montaż obiektu budowlanego. 

Kierownik budowy, a także kierownicy robót w zakresie budowy są uznawani za uczestników procesu budowlanego (uczestnicy procesu: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót). 

2) Obowiązki kierownika budowy: 

Rozdział 3 Prawa Budowlanego – Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art. 21a: Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, 

o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b (czyli sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez projektanta), sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. Art. 22: podstawowe obowiązki kierownika budowy 

a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego 

b) prowadzenie dokumentacji budowy 

c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę 

d) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

e) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa 

f) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu 

g) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie
z projektem 

 • h)  zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót
 • i)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • j)  zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
  budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia
  stwierdzonych wad
 • k)  przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z
  projektem budowlanym

3) Kierownik budowy ma prawo: 

Rozdział 3 Prawa Budowlanego – Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego 

Art. 23: 

 • a)  występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
 • b)  ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych
  Autor Mateusz Masłowski
- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły