wtorek, 30 listopada, 2021

Nowelizacja Prawa Budowlanego

Przeczytaj koniecznie

Lutowa nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która istotnie wpłynęła na kształt budownictwa ostatnich kilkunastu lat, od września bieżącego roku znacząco zmodyfikuje dotychczasową koncepcję projektu budowlanego. Dla właściwej analizy zmian koniecznym jest określenie jego istoty oraz kryterium włączającego do regulacji administracyjnoprawnej. Architektura i budownictwo wskazują, że projekt w merytorycznym ujęciu metodologii projektowania, stanowi materialnie określony rezultat pracy twórczej architekta-budowniczego, obrazujący zamierzone przezeń ukształtowanie form przestrzennych, w tym planowaną ingerencję w istniejącą tkankę urbanistyczną oraz otaczające środowisko. Właśnie ze względu na potencjalne oddziaływanie, a także doniosłość w życiu społecznym, projekt–wizja zmian, musi podlegać określonej kontroli podmiotów władztwa publicznego. Dokonana ostatnio nowelizacja, obrazuje zatem aktualny zamysł ustawodawcy, co do zakresu ingerencji organów administracji w dopuszczalną swobodę powstawania projektów budowlanych. Przygotowanie inwestycji budowlanej jest procesem sekwencyjnie zespolonych, kolejno uszczegóławianych czynności projektowych. W literaturze wyróżnia się zazwyczaj następujące po sobie projekty: koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy. Projekt koncepcyjny, za wyjątkiem aspektów ochrony prawnoautorskiej, pozostaje administracyjnie irrelewantny. Projekt wykonawczy, choć niezbędny do wykonania robót oraz kontroli jakości prac, to określony został w przepisach jedynie w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych. Z punktu widzenia procedury architektoniczno-budowlanej kluczowy jest projekt budowlany, będący podstawą uzyskania zgód i pozwoleń, zaś jego treść i zakres ściśle wynika z przepisów ustawy. Nowa koncepcja projektu budowlanego zakłada, że projekt budowlany składać się będzie z trzech zasadniczych opracowań, tj. poza dotychczas przewidzianymi – projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego, także będącego novum projektu technicznego. Co do zakresu projektu zagospodarowania, w nowelizacji doprecyzowano powszechną dotychczas praktykę, że musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych oraz podkreślono konieczność uwzględnienia urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym. Do integralnej część projektu zagospodarowania działki włączono, dotychczas wyodrębnioną, informację o obszarze oddziaływania obiektu. Jednocześnie obszar ten zawężono w słowniczku ustawy do zabudowy terenu, nie zaś zagospodarowania, jak poprzednio. Istotnie zmodyfikowano istotę projektu architektoniczno-budowlanego. Choć zmiany znacząco objęły kwestie redakcyjne, to przede wszystkim na nowo określiły jego treść i charakter. W aktualnym brzmieniu uściślono znaczenie formy i funkcji, źródeł ciepła oraz wydzielenia lokali, a także dodano dotychczas odrębne opinię techniczną i informację o sposobie posadowienia. Zakresem projektu technicznego objęto szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i innych, dotychczas będących częścią projektu zagospodarowania albo stanowiących niezależną część projektu budowlanego. Szczególnie istotne będą zmiany proceduralne – do uzyskania niezbędnych pozwoleń konieczne będzie złożenie jedynie dwu pierwszych części projektu budowlanego, z pominięciem projektu technicznego, który załącza się dopiero przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Zrezygnowano z uprzedniego przedkładania organowi kwestii, które z założenia nie były przezeń sprawdzane. Należy tu dostrzec słuszne względy prakseologiczne – bezcelowym jest, aby urzędnicy często nie posiadający uprawnień budowlanych weryfikowali opracowania uprawnionych projektantów, obarczonych odpowiedzialnością za ewentualne uchybienia fachowej ocenie zjawisk technicznych. W uzasadnieniu zmiany ustawy wskazano, że nowa koncepcja projektu znacząco usprawni i przyśpieszy procedurę administracyjną. Finalny efekt ukaże jednak realna jakość przyszłych procesów inwestycyjnych.

Autor:Mateusz Masłowski

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły