środa, 26 stycznia, 2022

Ochrona środowiska po Nowozelandzku

Przeczytaj koniecznie

W ostatnich latach przywiązuje się coraz większą wagę do aspektów ochrony środowiska. Państwa dążą do zaspokajania krajowego zapotrzebowania na energię opierając gospodarkę na przyjaznych środowisku rozwiązaniach i odnawialnych źródłach energii. Przedsiębiorcy starają się prowadzić działalność w zgodzie z naturą wdrażając zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu. Mimo tego istnieje jeszcze jednak wiele aspektów, które można by poprawić w celu uskutecznienia tych starań.  

Ochrona środowiska w ramach CSR 

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) oznacza sposób zarządzania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem dbałości nie tylko o własne interesy. Zakres, którego dotyczy CRS jest bardzo szeroki, może dotyczyć wielu aspektów, a także być wykonywany za pomocą różnego rodzaju narzędzi. Przykładami sfer objętych wpływem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu są wpływ działalności na interesy społeczne, dbałość o interesy pracowników, konsumentów, czy też ochrona środowiska będąca głównym przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu. Narzędziami realizacji założeń CSR w kontekście ochrony środowiska są działania powodujące minimalizację skutków negatywnego wpływu na środowisko, takie jak na przykład ograniczenie emisji gazów, ograniczenie zużycia wody, odpowiedzialna gospodarka odpadami, czy dostosowanie procesów technologicznych i oferowanych produktów do rozwiązań uważanych za ekologiczne. 

Regulacje dotyczące CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją rozwijającą się w wielu państwach i coraz bardziej popularną. Źródła zasad stosowanych w ramach CSR ujęte są co do zasady w opracowanych przez organizacje międzynarodowe wytycznych, standardach oraz zaleceniach. Standardy te mają za pomocą odpowiednich wskaźników pozwolić na zewnętrzną ocenę funkcjonowania przedsiębiorcy pod kątem wywiązywania się z obowiązków wobec społeczeństwa. Rozwiązaniem mającym pomóc w ocenie są raporty dotyczące wywiązywania się ze wspomnianych założeń. W praktyce jednak mówi się o problemie w rzeczywistej weryfikacji wywiązywania się z zasad CSR, a także braku ewentualnych sankcji za ich niestosowanie.  

Zmiany w prawie nowozelandzkim 

W połowie kwietnia bieżącego roku w Nowej Zelandii został przedstawiony projekt ustawy mający na celu poczynienie postępu w walce z narastającymi zmianami klimatycznymi. Zmiany te podyktowane są przede wszystkim chęcią osiągnięcia przez Nową Zelandię neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zgodnie z rzeczonym projektem od 2023 roku wprowadzony zostanie obowiązek składania raportów dotyczących wpływu prowadzonej działalności na zmiany klimatyczne. Obowiązek ten dotyczyć będzie około 200 największych krajowych oraz kilku zagranicznych firm, których aktywa przekraczają 1 mld dolarów nowozelandzkich (prawie 3 mld złotych). Rozwiązanie takie może doprowadzić do łatwiejszej weryfikacji i uskutecznienia kontroli wywiązywania się przedsiębiorstw z założeń dotyczących aspektów środowiskowych wspomnianych wcześniej zasad CSR. Wprowadzenie regulacji na poziomie krajowym może skłonić przedsiębiorców do większej dbałości o środowisko, a także spowodować większą presję niż co do zasady fakultatywne wytyczne organizacji międzynarodowych. Ponadto pomimo braku wyrażonego wprost przymusu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko nowa regulacja powinna skłonić przedsiębiorców do ekologicznego funkcjonowania, chociażby w celu uniknięcia presji społecznej, czy zwiększenia szans na uzyskanie od państwa dotacji oraz pożyczek. 

Możliwe skutki 

Jak powiedział nowozelandzki minister handlu i spraw konsumenckich – David Clark, Nowa Zelandia „stając się pierwszym krajem na świecie, który wprowadził takie prawo, ma szansę wykazać się prawdziwym przywództwem i utorować innym krajom drogę do wprowadzenia informacji na temat klimatu”.  Skutkiem wprowadzenia takowych regulacji zatem może być nie tylko zniwelowanie i tak niewielkiej w skali światowej emisji śladu węglowego jaki produkuje Nowa Zelandia, ale przede wszystkim zachęcenie innych państw na świecie do wprowadzenia podobnych regulacji. Często mówi się, że najtrudniejszy jest pierwszy krok, a w obecnej sytuacji Nowa Zelandia właśnie go wykonała. Pozostaje zatem tylko czekać i obserwować reakcję innych państw, które być może pójdą w ślady państwa z Oceanii.

Autor: Mateusz Sobczak 

Źródła:

  1. A.Lewicka- Strzałecka Czy standaryzacja CSR sprzyja odpowiedzialności biznesu?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2017, nr 4. 
  2. https://www.national-geographic.pl/artykul/nowa-zelandia-chce-przejrzystosci-ws-klimatu-i-zmienia-prawo-to-bezprecedensowy-ruch 
  3. https://www.bbc.com/news/business-56728381 
  4. https://www.parp.gov.pl/csr#csr 
  5. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr2 
- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły