środa, 26 stycznia, 2022

„Podatek od małpek” – zasady ponoszenia oraz obliczania opłaty

Przeczytaj koniecznie

Wraz z początkiem 2021 roku w polskim obrocie prawnym pojawił się tzw. podatek do małpek, czyli opłata, którą ponosi przedsiębiorca zaopatrujący innego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w związku z faktem dystrybucji napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności poniżej 300 ml.

Na kim ciąży obowiązek uiszczenia opłaty?

Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na przedsiębiorcy zapatrującego innego przedsiębiorcę, który to posiada zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych będących do spożycia poza miejscem sprzedaży, a zatem dotyka on przede wszystkim hurtowni alkoholowych zaopatrujących sprzedawców, przy czym nie dotyczy to lokali gastronomicznych oraz innych punktów sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem do spożycia w miejscu dokonania zakupu.

Ponadto obowiązek zapłaty ciąży na przedsiębiorcy:

  1. uprawnionym do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 100 tys. litrów 100% alkoholu, jeżeli otrzymany produkt dystrybuowany będzie w opakowaniach o objętości poniżej 300 ml;
  2.  dokonującym wyprzedaży zapasów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu;
  3. dokonującym wyprzedaży zapasów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Momentem powstania obowiązku zapłaty opłaty jest moment zaopatrzenia w powyżej wymienione napoje alkoholowe.

Wysokość opłaty.

Opłatę od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml uiszcza się w wysokości 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach, a zatem jej wielkość układa się w sposób następujący:

  • 1 zł od 100 ml wódki 40%
  • 2 zł od 200 ml wódki 40%
  • 0.75 zł od 250 ml wina 12%
  • 1,25 zł od 250 ml likieru 20%,

przy czym opłata ta ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o kwotę opłaty w części naliczonej od zwróconych przez przedsiębiorcę napojów alkoholowych, których opakowanie nie przekracza objętości 300 ml.

Kto jest zwolniony z dokonania opłaty?

Zwolnionym od dokonania opłaty jest przedsiębiorca zaopatrujący się w napoje alkoholowe o objętości poniżej 300 ml w sytuacji, który posiada zezwolenie na obrót hurtowy oraz zezwolenie za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sytuacji, gdy nabywa napoje alkoholowe od przedsiębiorcy, który również posiada zezwolenie na sprzedaż detaliczną, a zatem gdy dochodzi do nabycia produktu pomiędzy hurtowniami alkoholi, gdyż w takie sytuacji przedsiębiorca zaopatrujący obowiązany jest uiścić opłatę od wszystkich napojów objętych opłatą, w które zaopatrzył przedsiębiorcę.

Sposób oraz termin dokonania płatności

Organem u którego należy dokonać zapłaty opłaty w części odnoszącej się do tzw. „małpek” jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie obrót hurtowy w kraju. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy obowiązany jest do dokonania dwóch czynności, a mianowicie:

  1. złożenia w postaci elektronicznej informacji – za pośrednictwem systemu informatycznego  ministra właściwego do spraw finansów – o łącznej ilości litrów 100% alkoholu oraz liczbie opakowań napojów alkoholowych, które sprzedane zostały w obojętności poniżej 300 ml, oraz
  2. obliczenia oraz wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty,

przy czym czynności tych należy dokonać do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

Autor: Paweł Wołodźko

- Advertisement -

Więcej artykułów

1 KOMENTARZ

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły