Regulamin

Regulamin strony Business&Law

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej Business&Law.
 2. Każdy Użytkownik korzystający ze strony internetowej Business&Law zobowiązany jest do przestrzegania i akceptacji postanowień Regulaminu.
 3. Brak zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z koniecznością zaprzestania korzystania ze strony internetowej Business&Law i jej opuszczenie. 
 4. Działania naruszające prawa autorskie oraz znaki towarowe oraz czynności mające na celu reprodukcję elementów strony internetowej są zabronione. 
 5. Wszelkie zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące postanowień regulaminu należy kierować na adres e-mail: kontakt@businesslaw.pl. 
 1. DEFINICJE
 1. Strona internetowa – zbiór elementów połączonych ze sobą i prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym: www.businesslaw.pl, która świadczy Usługi elektroniczne. 
 2. Usługi elektroniczne – czynności, mające na celu prezentowanie treści oraz udostępnienie informacji w formie cyfrowej.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z usług elektronicznych świadczonych przez stronę internetową Business&Law.
 4. Newsletter – wszelkie artykuły, biuletyny i czasopisma rozsyłane prenumeratorom przy pomocy poczty elektronicznej.
 5. Warunki – zbiór postanowień zawartych m.in. w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 6. Właściciel – podmiot udostępniający stronę internetową Business&Law, o nazwie: Stowarzyszenie Business&Law z siedzibą przy ul. Ibn Siny Awicenny 32b/5, 54-619 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000887142, NIP: 8943164831. 
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY BUSINESS&LAW
 1. Strona internetowa obsługiwana jest przez różnego rodzaju przeglądarki internetowe. 
 2. W ramach korzystania ze strony internetowej Business&Law Użytkownik ma prawo do zapoznawania się z treścią artykułów umieszczonych na stronie. 
 3. Kopiowanie, udostępnianie i drukowanie treści zawartych na Stronie internetowej dopuszczalne jest jedynie w celach niekomercyjnych. 
 4. Użytkownik korzysta ze Strony internetowej w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 2460), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. 
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STRONY BUSINESS&LAW
 1. Z chwilą podjęcia czynności korzystania ze strony internetowej Business&Law Użytkownik zostaje zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terenie RP oraz postanowień Regulaminu. 
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia, zablokowania lub pouczenia Użytkownika w przypadku działań mających na celu naruszenie postanowień Regulaminu, prawa lub zasad współżycia społecznego. 
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług elektronicznych w stosunku do Użytkownika w przypadku:
  1. wygaśnięcia umowy;
  2. naruszenia Regulaminu, prawa oraz zasad współżycia społecznego przez Użytkownika;
  3. działań podjętych przez Użytkownika na szkodę Business&Law. 
 4. Bez uprzedniej zgody Właściciela, Użytkownik nie może przenieść praw na osobę trzecią ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi. 
 5. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn zrezygnować z korzystania z Usługi. 
 6. Właściciel ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi. 
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mających na celu zakłócenie lub utrudnienie świadczenia Usługi. 
 8. Właściciel zobowiązuje się do poszanowania prywatności Użytkowników. Szczegółowe informacje związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika lub innych informacji znajdują się w Polityce Prywatności. 
 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 1. Strona internetowa oraz treści w niej zawarte, w tym artykuły oraz znaki towarowe, chronione są przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez ustawę o prawie autorskim (Dz. U. 2019 r. poz. 1231), ustawę o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019r. poz. 2134) oraz ustawę prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021r. poz. 324).
 2. Strona internetowa oraz elementy na niej zawarte są własnością Właściciela. 
 3. Bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela Użytkownik nie może wykorzystywać treści zawartych na stronie w stopniu większym niż jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę o prawie autorskim.
 4. Korzystając ze Strony Internetowej Użytkownik nie nabywa żadnych praw bądź licencji. 
 1. REKLAMACJE 
 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w związku z korzystaniem ze Strony oraz świadczonej Usługi. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@businesslaw.pl
 2. Właściciel rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Okres ten, może zostać przedłużony o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy sprawa jest zawiła i rozpoznanie wymaga dłuższego czasu. Właściciel poinformuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrywania. 
 3. W przypadku, gdy reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Właściciel może wezwać do uzupełnienia braków w reklamacji, w innym przypadku sprawa pozostaje bez rozpoznania. 
 4. VII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRONY BUSINESS&LAW
 1. Strona internetowa Business&Law jest stroną zawierającą treści o charakterze ogólnym. W przypadku podjęcia czynności mających znaczny wpływ na sytuację ekonomiczną lub gospodarczą, zaleca się uprzedniego zasięgnięcia opinii profesjonalnego doradcy. 
 2. Strona nie zapewnia jakichkolwiek gwarancji, co treści z nią związanych, tj. bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy poprawnego działania lub jakości.
 3. Strona nie zapewnia rękojmi zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej. Co więcej nie gwarantuje przydatności handlowej, nienaruszenia praw autorskich, czy rzetelności informacji. 
 4. Strona nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone linki, zwłaszcza tych prowadzących do witryn lub zasobów osób trzecich. 
 5. Użytkownik korzystając ze strony działa na własne ryzyko. 
 6. Użytkownik korzystający ze Strony ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające lub związane z jej korzystaniem. Odpowiedzialność obejmuje szkody bezpośrednie i pośrednie, a także uboczne, moralne czy następcze. W powyższy zakres wchodzą również inne szkody z odpowiedzialności deliktowej czy kontraktowej. 
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje prezentowane na Stronie ani nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa: komunikacji, transakcji prowadzonych drogą internetową. 
 8. Właściciel podejmuje największe starania, co do aktualności i rzetelności prowadzonej Strony, jednakże nie odpowiada za niezamierzone błędy, które – po wykryciu – Użytkownik zgłasza Właścicielowi. 
 9. Wszystkie wymienione wyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w dozwolonym przez prawo najszerszym zakresie i obejmują każdy typ odpowiedzialności. 
 10. VIII.ZMIANY W REGULAMINIE 
 1. Właściciel Strony internetowej ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym momencie jego obowiązywania, przy czym obowiązany jest zamieścić zmodyfikowaną wersję Regulaminu na Stronie internetowej. 
 2. Postanowienia zaktualizowanego Regulaminu obowiązują i są wiążące Użytkowników od momentu ich publikacji, o ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej. 
 3. Kontynuacja korzystania ze Strony internetowej po zmianie postanowień Regulaminu oznacza zapoznanie się i akceptację nowych postanowień. 
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Do celów realizacji ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie. 
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy odpowiednich ustaw tj. dotyczących prawa telekomunikacyjnego i świadczenia usług drogą elektroniczną na terenie RP. 
 3. Spory występujące pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem rozwiązywane będą na drodze polubownej, przed właściwym sądem polubownym, jeżeli strony sporu wyrażą na to zgodę. 
 4. W sytuacji, gdy rozwiązywanie sporu poprzez polubowne załatwienie sprawy nie przyniesie pożądanych skutków, spór winien zostać rozwiązany przez sąd, w okręgu którego znajduje się siedziba Właściciela.